Πολιτική Ποιότητας

Σκοπός του SPC είναι να παραμείνει leader στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών marketing και πωλήσεων παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες και καλύπτοντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες της αγοράς.

Στόχοι του SPC είναι :

 • Ο Σχεδιασμός καινοτόμων υπηρεσιών
 • H δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα brands
 • Η σωστή ολοκλήρωση εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες με βάση τις ηθικές αξίες της εταιρείας.
 • Η διαρκή βελτίωση των συστημάτων παροχής και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι του Sales Promotion Center, δηλώνουν την Δέσμευσή τους στις εξής αρχές :

 • Την παροχή ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης με σκοπό τη συνολική βελτίωση της απόδοσης προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τη στρατηγική ανάλυση των στόχων και των επιδιώξεων των πελατών μας με στόχο τη σύνθεση προγραμμάτων που στοχεύουν σε άμεσα αλλά και σε μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
 • Τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης της εταιρείας
 • Την ανελλιπή προσήλωση στις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας.
 • Την αξιοπιστία των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρείας μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.
 • Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εταιρείας μέσω της παρακολούθησης κρίσιμων δεικτών.
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας
Banner EUERDF
Sales Promotion Center